MAAYONG PAG-ABOT SA CEBUANO LANGUAGE TEACHER - The best site to get Lessons in Cebuano Grammar and Filipino Culture

Thursday, March 7, 2013

Cebuano to English Translation 3 : To Get Married or Not
This letter is from the advise column Tambagi ko Noy Tikyo.   It is published in the Sunstar  Daily Davao publication. Tambagi ko Noy Tikyo: Magminyo o di?


Advise me Noy Tikyo:  To get married or not?


Monday, March 4, 2013

Dear Noy Tikyo,

Maayong adlaw. Tungod sa kalisud sa panahon, naningkamot ko aron matabangan ang akong mga igsuon.

Good day.  Because of hard times, I did my best to provide assistance to my siblings.

Duna koy duha ka mga igsuon nga gipatungha sa high school ug usa sa kolehiyo.

I have two siblings who I send to high school and one in college.

Kini ang hinungdan kon nganong sa edad nga 37 wa pa ko maminyo.


This is the reason why even at the age of 37, I have not gotten married yet.


Ning bag-o, duna koy nakaila nga usa ka foreigner. Usa siya ka Amerikano.


Just recently, I met a foreigner.  He is an American.


Nagbakasyon siya dinhi sa ato sud sa duha ka bulan. Wala siyay asawa.


He went on vacation here in the Philippines for two months.  He has no wife.


Dali ra ming nagkasuod ug nagkarelasyon.


We became close easily and had a relationship.


Buot siyang lugwayan ang iyang pag-estar dinhi sa nasud kay gusto ko niyang pakaslan.

He wanted to extend his stay here in the country because he wants to marry me.

Unya dad-on ko niya didto sa Amerika. Nakita ko ang iyang tiunay nga paghigugma kanako.

Then he will take me to America.  I saw that his love for me is sincere.

Apan nalibog ko kon ako ba siyang pakaslan kay duna man koy mga igsuon dinhi nga akong gitabangan? Gawas pa duna sab koy trabaho nga di nako mabiyaan kay love na sab nako. Mao nang naglisud ko og desisyon. Unsa ang akong himuon?

But I am confused if I should marry him because I have siblings here that I am helping.  Aside from that I have a job that I cannot leave because I also love it.   That’s why I have difficulty deciding.  What will I do?

Hanny

Hanny,

Maayo ang imong gihimong pagtabang sa imong mga igsuon kay wa may laing mohimo niini gawas nimo nga duna nay trabaho. Maayo ang imong paghunahuna nga makabaton sila og hayag nga kaugmaon pinaagi sa pagpahuman kanila og paeskuwela.

What you’re doing to help your siblings is good because no one will do it but you who has a job.  Your consideration for them to obtain a bright future by letting them finish their studies is good. 

Apan mas nindot sab kon maggahin ka og panahon sa kaugalingon aron nga planohon kon unsay buot mong mahitabo sa imong kinabuhi.

But it would be nice if you will allot time for yourself in order to plan what you want to happen in your life.

Ang imong buhaton pangutan-a ang imong kaugalingon, kutob ka na lang ba sa pag-abag sa imong mga igsuon? Paggahin sa imong panahon ug trabaho alang kanila? How about sa imong kinabuhi?

What you should do is ask yourself: Is helping your siblings your end all and be all? To allot your time and work for them?  How about for your own life?

Ang pagdesisyon nga magminyo wala magpasabot nga talikdan mo na ang pagtabang nila. Mahimo pa man gihapon kang motabang nila bisan og minyo ka na.

To decide for marriage doesn’t mean that you are turning your back from helping them.  You can still help them even if you are married already.

Gawas pa, human unya sa ilang pagtungha, magkaugalingon na sab sila pinaagi sa pagbaton og pamilya.

Aside from that, when they will have finished their studies, they will become independent when they have their own family.

Mao nga hunahunaa sab ang imong kaugalingon ug di lang sa paghatag og panahon para nila.

That’s why you also must think of yourself and not only to give time for them.

Apan before that sutaa una ang tinuod nga pagkatawo ning imong uyab karon nga langyaw. Sayo pa kaayo aron nga mosanong ka sa pagpakigminyo niya. Naa pa man sab kay higayon kay 37 anyos ka pa man. Ayaw pagdali-dali aron nga di ka magbasol sa kaulahian. Apan ayaw kahadlok sa pagdesisyon alang sa imong kinabuhi.

But before that, verify the real character of your boyfriend now who is a foreigner.  It’s still too early for you to agree to get married with him.  You also still have a chance because you are only 37 years old.  Don’t hurry so that you will not regret in the end.  But don’t be afraid to decide for your own life.

Noy Tikyo

No comments:

Post a Comment