Video Translation 3. Giuhaw Sa Pagmahal Episode 2 ( Longing for Love)

SHARE:

Hi loyal readers...Before 2018 will end, I bring you another translation of one of the episodes of our favorite Visayan drama here in Youtu...

Hi loyal readers...Before 2018 will end, I bring you another translation of one of the episodes of our favorite Visayan drama here in Youtube.   Giuhaw sa Pagmahal. (Longing for Love)   Hinaut malingaw kamo sa pagtan-aw ining video pinaagi sa tabang sa translation.  (I hope you will enjoy watching this video with the help of the translation.)  Any comment regarding the translation will be highly appreciated.Giuhaw sa Pagmahal Episode 2  (Longing for Love)2
RAMIL’S MOM:  Well, okay ra man ko ba og manguyab ka.  (well, if you want to court someone, I’m fine with it.) Pero ang gusto kong imong panguyaban mao si Pauline. (However, it’s Pauline who I want you to court.)
RAMIL:  Mommy sad oy.  (Oh, Mom.) ganahan gyud siya anang Pauline. (Why do you like that Pauline girl?)
RAMIL’S MOM:  Unsa man diay?  (And why not?) Maayo si Pauline tungod kay nakaila na ta sa iyang pamilya.  (Pauline is perfect because we already know her family.) Ug usa pa parihas nato’g kahimtang.  (And another thing is, we’re of the same status.)  
Suhito na kayo ta.  (We are familiar with her.) Ug usa pa pariha siya nato’g kahimtang.  (And another thing, we are of the same status.) Gwapa na, disente pa. (She’s pretty already and comes from a decent family.)
RAMIL:  Piro wa koy feelings nianang babayhana, Mommy.  Wa koy gusto niya.  (But I don’t have any feelings for that girl, Mommy.  I don’t like her.)

LEAH:  Pero, Dong, (But, Dong) kung makita na nako ang katumanan sa akong ambisyon, di na gyud ni nako buhian pa.  (If I ever would find the fulfillment of my ambitions, I will never let it slip away.)
LEO:  Unsay buot nimong ipasabot, Day? (What do you mean, Day?)
LEAH:  Di ba, Dong, niingon ko nimo kaniadto nga kung magminyo gani ko, pilion gyud nako ang dato aron moasinso ta sa atong kinabuhi ba.  (Do you remember, Dong, I told you before that if I ever will get married, I would choose someone rich so that  our lives will improve?Gipul-an na baya ko sa atong kapobri.  (I’m fed up with our poverty.) 
LEO:  Day, ayaw baya ana ha?  (Day, please don’t be like that.) Kay ingon sila kung taas ang imong paglupad, taas sad imong hagbungan. (Because they said, the higher you rise up, the higher you will be falling from.)  
LEAH:  Unya niingon man sad ang uban bi, “Dream Big.”  (But then, the others would also say, “Dream Big.”) So sa ato pa, kung mangambisyon man gani ka, itodo na gyud na nimo.  (So it means, if you aspire for something, make it really big.) Tutal kung mangambisyon man gani ta og dili nato maabot, wa man say bayad di ba?  (Anyway, if we aspire for something unattainable, it will still be free; right?) So mao na kung mag-minyo gani ko, dapat dato gyud na. (That’s why, if I would ever get married, it should be to someone rich.) 
LEO:  Ambisyosa.  (Ambitious you!) Umm…ambisyosa baya nimo. (How ambitious!) (Leo playfully pinches Lea’s cheeks, Leah wants to do the same to Leo)
LEAH: (Acts like she’s fighting with Leo)  Ug ikaw, way ambisyon! (And how about you?  No ambitions) (Leah runs away from Leo, while Leo follows her and Lea tries to avoid every time Leo reaches for her.)  Both are laughing.)
NEXT SCENE:
GRANDMA PINANG:  kinsa ba na imong gilantaw? (Who are you looking at)?
PAPA SANTI:  ‘Ma, ang magkaluha ba, ‘Ma, tan-awa ra gud oh.  Naay oh naggukdanay, murag mga bata. (‘Ma, the twins,  just look at them.  See…they’re chasing each other, just like children.)
GRANDMA PINANG:  Loving kaayo nang magsuona, Santi.  (Those siblings are very loving towards each other, Santi) Pinangga kaayo nila ang usag-usa.  (They really care for each other deeply.) Bisan nagtubo sila nga way inahan, maayo mo kaayo silang pagkadisiplina. (Even if they grew up without their mother, you have disciplined them well.)  Ay…  (Santi changes facial expression instantly.)  Sorry, anak, ha? (Sorry, my child, ha)  Nahibawo kong dili ka gusto nga hisgutan ang inahan sa imong mga anak. (I know that you don’t like to talk about the mother of your kids.)
SANTI:  Way kaso, ‘Ma. (It doesn’t matter, ‘Ma) Gidawat ko na nga dili kami para sa usa’g usa. (I have already accepted that we were not meant for each other.) 
GRANDMA PINANG:  Apan, mahal mo gihapon ang inahan sa imong mga anak. (But you still love the mother of your children.)
SANTI:  Husto na, ‘Ma; husto na, ‘Ma;  Husto na.  (That's enough, 'Ma.  That's enough, 'Ma.  That's enough.Di ta maghisgot niana.  (Let’s not talk about that). 
(Background noise.)
LEAH:  Di ka kaabot nako.  (You can’t catch me.)
SANTI:  Ato na siyang ilubong sa kalimot. (Let’s just bury her memories.)
NEXT SCENE:
Pauline enters Ramil’s house, while Ramil and his Mom are still talking.
RAMIL’S MOM:  Wa gyud ko makasabot nimo.  (I really don’t understand you.) Ngano bang wala ka may gusto kang Pauline? (Why don’t you like Pauline?) (Ramil’s mother sees Pauline and greets her exuberantly) Oy, Pauline, iha. (Oh, Pauline, my child.)
PAULINE:    Tita.*  (Tita.) 
RAMIL’S MOM:  Wa gyud palibak, ay. (Speaking of the Devil)
PAULINE:    Ako diay subject sa inyong discussion, Tita?  (So, I’m the subject of your discussion, Tita?)
RAMIL’S MOM:  Yeah.  (And they kiss each other on the cheeks.)
PAULINE:   (Sees Ramil)  Hello, Ramil. (Kisses Ramil on the cheeks)
RAMIL’S MOM:  Well, well, well, it’s time for me to go kay may appointment ko.  (It’s time for me to go because I have an appointment.Ramil,  ayuha pag-entertain ang imong bisita.  Entertain your guest warmly.)  Okay.  Excuse me, guys.
PAULINE:  Bye.
(Ramil’s mom exits)
RAMIL:   Nganong nia man ka?  (Why are you here?)
PAULINE:    Well, wa man ka mobisita sa amo. (You did not visit me at our home.) (Sits beside Ramil)  Ako na lay mobisita nimo. (So I visited you instead.)
RAMIL:   Wa ka mauwaw?  (Aren’t you ashamed?)  Ika’y mamisita sa laki?  (You are the one visiting the man?)
PAULINE:    Wa man tingali ko’y angay kauwawan.  (I don’t think there is anything I should be ashamed of.) Nagpakatotoo lang ko and besides suod ang atong magsikapamilya.  (I’m just being honest to myself and besides, our families are close.) So, wa koy angay kauwawan, di ba?  (There’s nothing I should be ashamed of; right?) I miss you Ramil (hugs Ramil)
RAMIL:   Pauline, di ba ka makasabot?  Friendship lang ang akong ika-offer nimo.  Ayaw na pag-expect og sobra pa niana. (Pauline, don’t you get it?  I can only offer you friendship.  Don’t expect anything more than that.)
PAULINE:    Come on, Ramil. Hatagi ko og chance nga makapakita sa akong gugma nimo.  (Come on Ramil.  Give me a chance to show my love for you.) Ramil, I love you. (And forcefully hugs Ramil.)
RAMIL:   You know what, Pauline.  Hate nako ang babaying mauna-unahon. (I hate pushy women.) (And pushes Pauline away from him.)
PAULINE:    Dili ko flirt no? (I am not a flirt, okay?) Kamao lang ko mopakita sa akong gibati.  (I just know how to show my feelings.) Dili sad ko plastic. (And I am not pretentious.) Ug dili sad ko kamao mosurrender. (And I also do not know how to surrender.) What Pauline wants, Pauline gets.
NEXT SCENE: 
(Papa Santi arrives at their hut from the farm.  Lea sits beside him.)
LEAH:  Nauli na diay ka gikan sa uma, ‘Pa?  Wa gyud ka magsaba-saba.  Amen, diay ko ‘Pa.  (So you’ve returned from the farm, ‘PaYou were very silent. (Gets Papa Santi’s right hand and kisses it)
PAPA SANTI:  Hmmm.  Kaluy-an ka sa Ginoo.  (God have mercy on you.)
LEAH:  Mura lagi ka’g naguol ‘Pa. (You seem sad, ‘Pa.)
(Papa Santi is trying hide his sadness.)
PAPA SANTI:  Sa sunod simana pa ka mopa-Cebu, dili ba?  (You will be leaving for Cebu next week, isn’t that right?)
LEAH:  Mao ra diay na ang imong gihuna-huna ‘Pa? (Leah, hugs her father.)  (That’s what you’ve been thinking about, ‘Pa?) Mag-ulian ra bitaw gihapon ko dinhi sa ato.  Pila ra man gud na ang Cebu City ba.  Tulo ra man ka oras kapin ang biyahi. (I will still be coming home regularly.  Cebu City is just near.  The trip is just three hours and half.) (Papa Santi stands up and faces Leah.)
PAPA SANTI:  Abi nimo anak, mingawon lang mi nimo. (You know what, my child, we will miss you.
LEAH:  Mingawon man sad ko ninyo, ‘Pa. (I will also miss you all, ‘Pa.) (Papa Santi gently touches Leah’s hair.)
PAPA SANTI:  (Hugs Leah.) Pagbinuotan didto, Anak ha? (Behave there, my child, okay?) Pagtarong baya gyud sa imong pag-iskwila. (Be serious in your studies) Pagdaginot kutob sa imong mahimo.  (Save as much as you can.) Ayaw usiki ang kwarta.  (Don’t waste money.) Abi nimo, kana untang kwarta nga akong gipadala nimo, ato baya unta nang ilulukat sa atong yuta, busa, ayaw  palabi’g gasto didto, ha?  (You know, that money that I gave you, we were supposed to use that to redeem the land we pawned, so don’t spend to much there, okay?)
LEAH:  (Stands up and looks at her father in his eye.)  Di gyud ka magmahay sa paggasto nako ‘Pa kay magtarong gyud ko og pag-iskwila. (You will not regret sending me to school ‘Pa because I will do good in school.)
PAPA SANTI:  Basta, ha? (That’s a promise, okay?)
LEAH:  Gusto ko nga sa umaabot nga mag adlaw, ipurong-purong ninyo ni Dong Leo ug ni Lola Pinang ang akong kalampusan.  (I want that in the coming days, you, Dong Leo and Lola Pinang you will be wearing my success like a crown.)
PAPA SANTI:  Misalig -- misalig ‘mi nimo anak.  (We trust you, my child.Misalig kami kanimo. (We trust you.) Misalig ko nimo anak ha?  (I trust you, my child, okay?)(embraces Leah tightly)
Leah:  Salig lang ‘Pa.  Ayaw laom.  (Just trust, ‘Pa.  Don’t hope.) (Smiles naughtily.)
PAPA SANTI:   Hmm… Belyaka…hahaha…(You are naughty) ‘bi, bi, bi. (come, come, come.Hmmm…Gitikitik (I'll tickle you.) hilom diha…(Be quiet.) gitikitikitikitikitikitik…(Tickle, tickle)
LEAH:  Ayaw, ‘Pa. (Stop it, ‘Pa.) Oh, ikaw, ‘Pa. (How about you, ‘Pa) O, ikaw. (How about you.)
PAPA SANTI:  Bi, ikaw na sad, bi, bi.  (Come, your turn now, come, let’s see)
(Leo arrives and sees his father and Leah, tickling each other and laughing at each other’s effort to tickle the other.
LEAH:  Husto na ‘Pa.  (That’s enough, ‘Pa.)
(Papa Santi carries Leah on his back, while Grandma Pinang watches and laughs.)
PAPA SANTI:  Oy, Oy… O, sige…ikaw. (Hey, hey, okay, your turn.)  Ikalo ni, kay init, o, ikalo ni. (Wear this because it's hot. Here, wear this.)  Tana manulod, ta. (Come on, let’s go in.) Bug-ata nimo, Anak, oy.  (Hey, you’re so heavy, my child.) Bug-ata nimo, Anak.  (You’re so heavy, my child.) Ibutang -- ibutang ‘sa.  (I’ll put you down.)  
Whoo…bug-at-bug-at naman diay ka oy. (Whoo…I did not realize you have grown quite heavy already.) (Puts a hat on Leah.)
LEAH: Basin matagak ang kawo 'Pa. (The hat might fall down, 'Pa.)

If you have any questions or reactions to my translation, i welcome them.  I hope you enjoy watching the video with the translation.  
Have a prosperous New Year Guys.
(Thank you for all your donations, guys. I will try to do more translations in the coming months.)

COMMENTS

https://cointiply.com/img/promo/banners/2_300x250.gif
https://cointiply.com/img/promo/banners/2_300x250.gif
https://www.citibank.com.ph/share-rewards/?media=-5305028761&scode=RBSBMBAM&ecid=MGCPBPHCCAENRF
Name

.,1,Active voice,2,actor focus,2,adjective,5,adjectives,1,adlaw,3,Advance vocabulary,8,Advertisement,1,Advice to readers,1,Ako,1,appreciation in Cebuano,1,asa,1,Bag-ong Tuig,1,baka,1,balay,1,bangko,1,barangay,1,barangay. kita-kits,1,Basic Bisaya,5,Basic Cebuano,20,basic cebuano dialogue,5,basic Cebuano grammar,2,basic expressions,14,Basic Grammar,3,Basic sentences,2,Basic Visayan,10,Basic Visayan Conversation,1,basic Visayan dialogue,2,basic Visayan grammar,1,basic vocabulary,3,basic vocabulary.,11,basic vocabulary. Cebuano Essential Vocabulary,2,baso,1,Beloved students,2,Binisaya grammar,7,Binisaya Jokes,5,Binisaya language,26,Binisaya learning,21,Binisaya lessons,26,Binisaya to English translation; video translation,1,Binisaya vocabulary,4,Binisaya vocabulary.,14,Bisaya expressions,3,Bisaya folk literature,1,Bisaya for foreigners,1,Bisaya for Tourists,1,Bisaya grammar,1,Bisaya lessons,14,Bisaya literary forms,1,Bisaya Teacher,1,Bisaya version; Cebuano version,1,Bisaya Vocabulary,39,Bisayan Lessons,1,Bisayan Lessons.,5,Bisayan Lessons. Bisayan Vocabulary,4,Bisayan Lessons. How to introduce yourself,3,Bisayan Vocabulary,16,body parts,2,Bohol,1,buok,1,buwan,1,buying food,2,c,1,Cebu,1,Cebu prepositions,1,Cebuano,15,Cebuano answers,2,Cebuano colors,2,Cebuano conjunctions,1,cebuano conversation,2,Cebuano culture,7,Cebuano dialogue,3,Cebuano Essential Vocabulary,8,Cebuano Essentials,40,Cebuano essentials.,7,Cebuano expressions,4,Cebuano Expressions and Visayan Phrases;How to Avert Unwanted Attention,9,Cebuano Features,1,Cebuano for foreigners,1,Cebuano for Tourists,1,Cebuano grammar,29,Cebuano Grammar; Ayaw,4,Cebuano grammar; Cebuano verbal sentences,4,Cebuano grammar; Visayan grammar,3,Cebuano grammar; Visayan grammar; Bisayang grammar,4,Cebuano grammar.,7,Cebuano idioms,1,Cebuano Jokes,2,Cebuano language,24,Cebuano learning,12,Cebuano Lesson,4,Cebuano lessons,17,Cebuano markers,2,Cebuano native speakers,1,Cebuano particles,1,Cebuano patterns,3,Cebuano phrases,3,Cebuano pronouns.,1,Cebuano Pronunciation,1,Cebuano questions,3,Cebuano sentences,4,Cebuano situationers,2,Cebuano statement,1,Cebuano Subtitles,1,Cebuano Teacher,2,Cebuano Terminology,1,Cebuano to English translation,10,Cebuano travel,1,Cebuano useful expressions,11,Cebuano verbs,1,Cebuano vocabulary,21,Cebuano vocabulary. Visayan vocabulary,11,Cebuano.Bisaya numbers,4,civil service,1,classroom activity,1,common food items,2,community development,1,counters,1,counting in Visayan,2,culture and traditions,10,culture matters,8,Culture Notes,6,Culture of Filipinos,4,Culture of Filipinos.,2,Dear Papa Joe,1,DED,1,descriptive words,3,diin ka gikan,1,dili ganahan,1,dining with Filipinos,1,Dodong,1,dos,1,duha,1,Easy Cebuano,1,Eating etiquette,2,enclitics,1,Enclitics; Visayan Enclitics; Cebuano Enclitics; essential expressions,2,English to Binisaya Translation,3,environment and climate change,1,Essential Bisaya,1,Essential Cebuano Grammar,2,etc.,1,expressing basic needs,1,expressing physical discomforts,1,expressions regarding food,2,Famous Cebuano Food.,1,Filipino culture,9,Filipino Holidays,1,Filipino practices,1,Filipinos,1,Food in Cebu,1,food tastes,1,functions,1,future,1,ganahan,1,ganahan kaayo,1,gatas,1,gikan,1,GIZ,1,governance and democracy,1,Gusto ka,1,Gusto ko,1,Gusto siya,1,health conditions,1,hiwa,1,how to say in Cebuano,3,humanitarian,1,humor,1,Ikaw,1,important announcement,1,Inday,1,Infinitive form,1,Intensifier "kaayo",1,iskuylahan,1,Japanese learning Cebuano,1,jis,1,kalbasa,1,kamatis,1,Kami,1,kang kinsa,1,kanunay,1,kanus-a,1,kapayas. Cebuano food,1,kilo,2,kinsa,1,Kita,1,kwatru,1,Language Learners,2,Language learning tips,2,Language learning tips.,2,Learn Bisaya,5,learn Cebuano,11,Learn Cebuano Language,4,Learn Visayan,2,Learning Bisaya,4,Learning Cebuano,4,Learning Tagalog,1,Learning Visayan,3,learninq Bisaya,1,Leyter,1,lima,1,linker ka,2,linker nga,1,local culture,3,local fruits,1,mangga,1,mansanas,2,marker,1,marketing,1,medyo,1,Memorizing Vocabularies.,1,Mga hayop,1,Mga kahayopan,1,Mga Pagsaulog Cebuano Vocabulary,1,mga panghinaut,1,Mindanao,1,modifier,1,Mother's day in Binisaya,1,munisipyo,1,napulo.,1,Negros Oriental,1,ngano,1,noun,1,nuybi,1,object focus,1,Oras,1,ordering food,1,pagkaon,1,pakwan,1,Pamilya,1,panagsa,1,Panay Island,1,Pasalamat ug pagdayeg,2,Passive Voice,1,past,1,Peace and order,1,Philippine culture and traditions,4,Photo Gallery,1,pila,2,pisot,1,Pista Opisyal,1,pito,1,place of origin,1,possessive pronouns,1,prior engagement,1,question words,2,Resources for travelers to Cebu,1,Romantic Cebuano Expressions,1,Romantic Expressions in Cebuano; Romantic Bisaya; Learn Cebuano,1,rural developpment,1,sabaw.,1,Safety and Security conditions in the Philippines,2,saging,1,sakay,1,Sakyanan,1,Salamat,1,Samar,1,Sari-sari,2,says,1,security and peace-building,1,Self-introduction in Binisaya,1,Self-Introduction in Cebuano,3,Sila,1,simana,1,simple descriptive sentences,2,sinehan,1,singku,1,Siquijor,1,siti,1,Siya,1,siyam,1,social development,1,Society and Culture,1,Spanish numbers,1,Speak Cebuano like a native,1,Special occasions,1,students learning Visayan...,1,Study Cebuano,5,Subject Pronouns,2,Sugilanon,1,Sunstar Daily,1,Survival Cebuano,3,Survival Visayan Expressions,2,Taga-diin,1,Tagpila,2,Tambagi ko 'Noy Kulas,1,Thank you,2,Tigmo-tigmo,1,time-telling in Cebuano,1,time=telling in Visayan,1,tindahan,1,Trabaho,1,translation from Cebuano to English,6,tres,1,trilled r,1,tuig,1,tulo,1,typical cebuano greetings,1,unaspirated,1,uno,1,unom,1,unsa,1,unsaon,1,upat,1,usa,1,usa duha tulo upat lima unum pito walo siyam napulo,1,usahay,1,Useful tips,1,Useful Expressions,7,Useful Greetings,2,Useful terms,4,Useful Tips,2,Useful verbs,1,useful vocabulary,6,utsu,1,Verbs,1,Video translation,1,Visayan,1,Visayan expressions,1,Visayan Grammar,6,Visayan greetings,2,Visayan Jokes,2,Visayan language,3,Visayan lessons,4,Visayan linkers,1,Visayan nouns,1,Visayan Numbers,2,Visayan phonology,1,Visayan phrases,2,Visayan Phrases; Cebuano useful expressions,1,Visayan Phrases;Cebuano useful expressions,2,Visayan sentence markers,1,Visayan sentences,1,Visayan sentences.,1,Visayan statements,2,Visayan to English Translation,4,Visayan verbal sentences.,2,Visayan video,1,Visayan vocabulary,7,Visayan vocabulary.,1,Visayan vocabulary. Cebuano vocabulary,1,Visayan words,2,Visayan-speaking area,2,Visayas,2,wa gyud/di gyud,1,walo,1,Waray-waray,1,What Cebuanos like to eat,1,What to eat in Cebu,1,When in the Philippines,1,When invited by a Filipino,1,Where are you from in Cebuano,1,Writinq a blog,1,y linker,1,yes/no questions in Cebuano,2,your teacher,1,youtube lessons,1,
ltr
item
Cebuano Teacher: Video Translation 3. Giuhaw Sa Pagmahal Episode 2 ( Longing for Love)
Video Translation 3. Giuhaw Sa Pagmahal Episode 2 ( Longing for Love)
Cebuano Teacher
https://www.cebuanoteacher.com/2018/08/giuhaw-sa-pagmahal-episode-2-translation.html
https://www.cebuanoteacher.com/
https://www.cebuanoteacher.com/
https://www.cebuanoteacher.com/2018/08/giuhaw-sa-pagmahal-episode-2-translation.html
true
843253592942908974
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy